DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej grudziadz.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48564510200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dostępny jest pod tym linkiem: http://bip.grudziadz.pl/strony/22736.dhtml

Osoby głuche mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Tłumacz jest do dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do czwartku w godzinnych 7.30-14.30 i w piątki w godzinach 7.00-13.30.

Z tłumaczem można umówić się pisząc sms na numer 885 887 045 lub e-mail na adres [email protected].

Z tłumaczem można skontaktować się także przez Skype https://join.skype.com/invite/cvbCx8MfJ26W . Link https://join.skype.com/invite/cvbCx8MfJ26W umożliwia nawiązanie połączenia z tłumaczem.